Boom Effect Analyse (BEA)

Bas Vermeer is, naast ETW’er, ook gecertificeerd ETT’er en kan voor u een boom effect analyse (BEA) uitvoeren.

Als er ergens een bouw- of reconstructieproject wordt gestart waar al bomen staan kan dit nadelige gevolgen hebben voor de bomen die binnen het projectgebied staan.
Om een goed inzicht te krijgen welke effecten het project op de bomen kunnen hebben kan Vermeer Boomtechniek een Boom Effect Analyse (BEA) voor u uitvoeren.

Als er een eerste ontwerp van een project ligt kan er getoetst worden of de gemaakte plannen nadelige effecten op de bomen kunnen hebben en of de bomen hierdoor behouden kunnen blijven of dat er aanpassingen aan het ontwerp gemaakt dienen te worden.
Het uitgangspunt van iedere BEA is:
‘Kunnen de bomen op hun huidige standplaats duurzaam behouden blijven?

Om hierop antwoord te geven gaan we als volgt te werk: binnen de BEA is vooral belangrijk dat we iedere boom goed in kaart brengen, kijkende naar conditie en vitaliteit om zo een goede toekomstverwachting te kunnen bepalen. Hiernaast beoordelen we de effecten die de werkzaamheden op de bomen kunnen hebben.

Als alle gegevens verzameld zijn en er is een duidelijk beeld van het project, de bomen en de effecten. Daardoor kan er besloten worden of de bomen binnen hun huidige standplaats behouden kunnen blijven. Deze besluitvorming is altijd weloverwogen en is samenspraak met de opdrachtgever.
Mochten er toch nog onduidelijkheden of vragen zijn ontstaan dan kan er een uitgebreider onderzoek worden uitgevoerd om een nog duidelijker beeld van de situatie te verkrijgen.

Aan de hand van de uitkomsten kunnen er eventueel nog aanpassingen gemaakt worden voor het definitieve ontwerp. Bij een BEA worden er ook altijd randvoorwaarden meegegeven die tijdens de uitvoering van het project in acht genomen dienen te worden om de bomen duurzaam te behouden.
Het gaat om randvoorwaarden die gelden voor aanvang van de werkzaamheden, tijdens en na de werkzaamheden.

Alle verzamelde gegevens, conclusies en adviezen worden aan u aangeleverd in een duidelijke en overzichtelijke rapportage, zowel op papier als digitaal.
Voor het opstellen van de rapportage wordt onder andere gebruik gemaakt van de ‘nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse’ van de Bomenstichting en CROW.

Neem contact met ons op voor een boom effect analyse.

No comments.